Adres: 60-142 Poznań ul. Promienista 98

Rejestracja w Klinice Promienistej Poznań

Rozmiar tekstu:
Klinika Promienista Poznań - Prywatny Szpital > Ambulatorium > Choroby wewnętrzne

Ul. Promienista 98

Wyjątkowa oferta

demabrazja

Dermabrazja twarzy 1000zł + osocze wysokopłytkowe (wampirzy lifting) 800zł = 1000 zł Oferta ważna do 29 grudnia! Coraz bliżej Święta […]

Biopsja i USG piersi

Klinika specjalizuje się w nowoczesnej diagnostyce zmian zachodzących w piersi! Biopsja piersi pozwala na precyzyjną diagnostykę zmian zachodzących w piersi. […]

Leczenie na raty w Klinice Promienistej!

leczenie na raty

Nasi pacjenci mają możliwość zapłaty za leczenie w wygodnych ratach. Procedura jest bardzo prosta i zajmuje około 20 minut. Nasi pacjenci […]

Choroby wewnętrzne

internista poznanChoroby wewnętrzne (Interna) to dział medycyny zajmującego się schorzeniami narządów wewnętrznych.

Podczas wizyty konsultacyjnej lekarz dąży do określenia stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich.

W poradni chorób wewnętrznych doświadczeni interniści zajmują się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układów: krążenia, oddechowego,pokarmowego, moczowego, krwiotwórczego, narządów wydzielania wewnętrznego oraz chorób przemiany materii i chorób układu ruchu.

 

Rodzaje chorób wewnętrznych

   • Choroby układu oddechowego
    • Chemiczne zapalenie płuc – powstaje po wniknięciu do światła pęcherzyków płucnych obcych substancji, które mogą działać natychmiast drażniąco lub wywoływać przewlekły proces gnilny.
    • Niewydolność oddechowa –
     oznacza upośledzenie sprawności układu oddechowego, który nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości tlenu do organizmu i wydalić z niego dwutlenek węgla. W konsekwencji dochodzi do niedoboru tlenu i nadmiar dwutlenku węgla w organizmie, a dalej do kwasicy oddechowej. Jeśli nie zostanie podjęte odpowiednie leczenie, chory może umrzeć.
    • Ostry nieżyt oskrzeli jest częstym, ostrym zakażeniem układu oddechowego. Przyczyna nieżytu oskrzeli najczęściej są wirusy. Zazwyczaj wymaga tylko leczenia objawowego. Jednak zapalenie oskrzeli może być także przewlekłe, co zazwyczaj jest wynikiem palenia papierosów. Przewlekły nieżyt oskrzeli rozwija się w przebiegu POChP.
    • Pierwotne nadciśnienie płucne – objawia się trudnościami z oddychaniem, a w późniejszym stadium pojawia się ból w klatce piersiowej. Jeszcze niedawno chorzy na nadciśnienie płucne przeżywali średnio trzy lata, w zaawansowanych przypadkach – nie więcej niż 6 miesięcy.
    • Przewlekły nieżyt oskrzeli – charakteryzuje się uczuciem duszności i uporczywym kaszlem (utrzymującym się przynajmniej przez okres kilku miesięcy w roku) połączonym zwykle z wykrztuszaniem plwociny.
    • Ropień płuca – czyli ropne ograniczone zapalenie tkanki płucnej, jest chorobą występującą w dzisiejszych czasach rzadko. Najczęstszą przyczyną u dzieci jest aspiracja ciała obcego, u dorosłych zaś – rak płuca. Nie leczony prowadzi do poważnych powikłań, nawet śmiertelnych
    • Ropniak opłucnej to nagromadzenie w jamie opłucnej wysięku ropnego. Opłucna jest błoną surowiczą pokrywającą płuca. Składa się z dwóch blaszek: ściennej (znajduje się od strony ścian klatki piersiowej i przepony) i trzewnej (przylegającej do tkanki płucnej).
    • Zwłóknienie klatki piersiowej – powstaje zwykle jako skutek źle leczonych chorób opłucnej, zwykle wysiękowego zapalenia opłucnej, ropniaka opłucnej, samoistnej lub leczniczej odmy.
   • Choroby układu krwionośnego
    • Bakteryjne zapalenia wsierdzia – może występować jako konsekwencja posocznicy. Jest wywołane przez bakterie, które atakują organizm i powodują zapalenia wsierdzia ściennego i zastawek serca, na których pojawiają się mikroropnie.
    • Blok odnogi pęczka Hissa – dochodzi do spowolnienia lub braku przewodnictwa bodźców między węzłem przedsionkowo-komorowym, a mięśniem prawej i lewej komory serca, co powoduje zwolnienia pracy tego organu. Blok serca może być chorobą wrodzoną
    • Blok zatokowo przedsionkowy – to niemiarowość rytmu serca wywołana zablokowaniem przewodzenia między węzłem zatokowym, a mięśniem przedsionków.
    • Częstoskurcz napadowy – charakteryzuje się nagłym przyspieszeniem akcji serca 160-220 uderzeń na minutę. Wywołuje to u chorego uczucie duszności, bardzo szybkiego bicia serca, ból zamostkowy, a nawet utratę przytomności.
    • Częstoskurcz przedsionkowy – może mieć charakter napadowy lub utrwalony, zwykle rytm przedsionków utrzymuje się w granicach 100 – 250/min.  Powstaje w przedsionkach, najczęściej poza węzłem zatokowym. Może występować u pacjenta bez jawnej choroby serca, jak też u chorych z uszkodzonym mięśniem sercowym.
    • Dystonia nerwowo – krążeniowa – to psychonerwica, w przebiegu której chory odczuwa różne dolegliwości ze strony serca, mimo braku w tym narządzie patologicznych zmian organicznych.
    • Miażdżyca tętnic – to psychonerwica, w przebiegu której chory odczuwa różne dolegliwości ze strony serca, mimo braku w tym narządzie patologicznych zmian organicznych.
    • Migotanie i trzepotanie komór – Szybkie, wynoszące 400- 600/min, niemiarowe i nieskoordynowane skurcze mięśnia komór. W trzepotaniu skurcze mięśnia komór są wolniejsze, ponieważ wynoszą 300 -400/min, i bardziej miarowe.
    • Migotanie przedsionków jest najczęściej występującym w populacji zaburzeniem rytmu serca. Polega na nieskoordynowanej aktywacji przedsionków serca, występującej >350 razy na minutę, połączonej z prawidłową, zwolnioną lub przyspieszoną, najczęściej niemiarową czynnością skurczową komór serca.
    • Niemiarowość zatokowa bezładna – to stan, w którym występuje zmniejszona pobudliwość węzła zatokowego i zaburzenia przewodnictwa zatokowo – przedsionkowego. Niemiarowość zatokowa może być rezultatem zmian (zwiększenia) napięcia nerwu błędnego.
    • Niezapalne choroby serca – dla niezapalnych chorób mięśnia sercowego przyjęła się nazwa kardiomiopatie. Z punktu widzenia patofizjologii i z uwagi na obraz kliniczny kardiomiopatie pierwotne można podzielić na:
    • zastoinowe,
    • zaciskające
    • przerostowe.
    • Ostre zapalenie osierdzia – jest ostrym procesem zapalnym, który obejmuje osierdzie i doprowadza do gromadzenia się płynu zapalnego w worku osierdziowym. Zbierający się płyn zapalny może doprowadzać do ucisku serca i zaburzenia jego funkcji – do zatrzymania czynności serca włącznie.
    • Ostry zespół płucno – sercowy – ostra niewydolność prawej komory serca powstała w wyniku nagłego wzrostu ciśnienia w krążeniu małym (płucnym), będącego skutkiem ostrej zatorowości płucnej.
    • Przewlekły zespół płucno sercowy – to przerost mięśnia prawej komory serca w wyniku długotrwałego i stopniowego wzrostu ciśnienia w krążeniu płucnym spowodowanego głównie przewlekłymi chorobami płuc. Ostatecznie prowadzi do przeciążenia prawej komory serca i niewydolności krążenia.
    • Rozkojarzenie przedsionkowo – komorowe – to rozkojarzenie czynności przedsionków i komór mimo braku organicznego bloku przedsionkowo – komorowego.
    • Rytm parasystoliczny – to niemiarowość pracy serca powstała w wyniku rytmicznego wysyłania pobudzeń przez ognisko pozazatokowe (ektopowe), chronione przed pobudzeniem z węzła zatokowego okołoogniskowym blokiem ochronnym. W przypadku parasystolii, pobudzenia przedwczesne występują w sposób niezależny (niesprzężony) od rytmu zatokowego.
    • Skurcze przedwczesne pozazatokowe – to nadpobudliwość pozazatokowa mięśnia sercowego. Objawia się jako przedwczesne pobudzenia (pojedyncze, mnogie, wieloogniskowe lub salwowe), pochodzące z przedsionka, węzła przedsionkowo – komorowego lub komory serca. Ze względu na okres powstania dzieli się je na wczesne, późne, wtrącone lub sprzężone.
    • Trzepotanie przedsionków – może być przejściowym zaburzeniem rytmu serca lub stanowić przewlekłą i nawracającą chorobę. Trzepotanie przedsionków jest częstym powikłaniem zawału serca lub operacji kardiochirurgicznej. Rzadko wystepuje u dzieci.
    • Wady serca wrodzone bez sinicy i bez przecieku – Zwężenie w tej wadzie może być zlokalizowane w miejscu odejścia przewodu tętniczego Botalla, nieco poniżej (zwężenie podprzewodowe) lub też powyżej odejścia tego przewodu (zwężenie nadprzewodowe). Powyżej zwężenia, a więc w górnej połowie ciała, dochodzi do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi.
    • Wady serca wrodzone bez sinicy z przeciekiem:
    • Ubytek w przegrodzie międzykomorowejw wadzie tej dochodzi do przepływu krwi z lewej do prawej komory, co powoduje jej przerost i wzrost przepływu krwi przez krążenie małe.
    • Wady serca wrodzone z sinicą: Tetralogia Fallota, Pentalogia Fallota, Trylogia Fallota, Zespół Eisenmengera, Przełożenie wielkich pni tętniczych.
    • Wady zastawki aortalnej – Niedomykalność zastawki aortalnej(może być spowodowana nieprawidłowościami płatków zastawki lub aorty wstępującej. W zależności od przebiegu klinicznego wyróżnia się niedomykalność ostrą i przewlekłą. Niedomykalność przewlekła zwykle przez wiele lat przebiega bezobjawowo. Rokowanie pogarsza się w miarę narastania objawów. Nieleczona wada może doprowadzić do rozwoju nieodwracalnej dysfunkcji lewej komory).
    • Wady zastawki dwudzielnej – Niedomykalność zastawki dwudzielnej jest wadą serca w obrębie zastawki dwudzielnej, której niedostateczna szczelność podczas skurczu serca doprowadza do cofania się krwi z lewej komory do lewego przedsionka serca.
    • Wady zastawki trójdzielnej – Niedomykalność zastawki trójdzielnej to nabyta wada serca, powodująca, że w prawym przedsionku i układzie żylnym zalega krew. Pojawiają się wtedy nie tylko objawy charakterystyczne dla wszystkich wad zastawkowych, lecz także inne, które przypisuje się tylko niedomykalności zastawki trójdzielnej.
    • Zahamowanie zatokowe –  to nagłe brak bodźca w węźle zatokowym przy braku podjęcia czynności bodźcotwórczej przez ośrodki niższego rzędu, co prowadzi do występowania przerw w pracy serca.
    • Zapalenia mięśnia sercowego – o choroba, która prowadzi do uszkodzenia serca w wyniku procesu zapalnego. Niestety, objawy zapalenia mięśnia sercowego nie są typowe, przez co nie można postawić szybkiej diagnozy. A późne podjęcie leczenia zmniejsza rokowania pacjenta, a nawet może doprowadzić do jego śmierci.
    • Zawał serca stwierdza się wtedy, gdy dochodzi do zamknięcia (zatkania) blaszką miażdżycową naczynia wieńcowego, czyli tętnicy doprowadzającej do serca utlenowaną krew. Ta część mięśnia sercowego, do której nie dochodzą krew i tlen, ulega wówczas martwicy. Zawał na ogół obejmuje lewą komorę serca, prawej dotyczy znacznie rzadziej.
    • Zespół chorego węzła zatokowego  -grupa zaburzeń rytmu serca wynikających z niewydolności węzła przedsionkowo-zatokowego. W zespole chorego węzła szybkie rytmy zatokowe pogłębiają depresję węzła i mogą powodować następcze zahamowanie zatokowe
    • Zespół preekscytacji –  wrodzona choroba serca polegająca na istnieniu w sercu dodatkowej drogi przewodzenia umożliwiającej pobudzenie elektryczne (depolaryzację) części lub całej komory szybciej, niż gdyby bodziec był przewodzony tylko poprzez fizjologiczny układ bodźcoprzewodzący – węzeł przedsionkowo-komorowy, pęczek Hisa i jego odnogi. Istnieją różne typy dróg dodatkowych, łączących różne struktury serca i powodujące powstanie różnych zespołów klinicznych.
    • Zespół zatoki szyjnej – to stan chorobowy, w którym nadwrażliwa zatoka szyjna (zatoka tętnicy szyjnej) powoduje pobudzenie nerwu błędnego. Pobudzenie nerwu następuje drogą odruchu z gałęzi zatoki szyjnej (ramus sinus carotici), przy nawet lekkim ucisku.
    • Zespół żołądkowo – sercowy Roemhölda – to niedyspozycje ze strony układu pokarmowego (takie jak bóle i wzdęcia) wywoływane przez chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, choroby trzustki, jelit, pęcherzyka żółciowego, przepuklinę rozworu przełykowego czy nerwicę, w której dochodzi do wystąpieniaaerophagii (częstym odbijaniu wskutek połykania nadmiernej ilości powietrza).
   • Choroby układu pokarmowego
    • Bezoar – to zbite guzy (kuliste twory) uformowane w żołądku z zalegającego w nim materiału.
    • Choroba Leśniowskiego – Crohna – zaliczana jest do rzędu niespecyficznych ziarnic. Nazwa choroby (łac. Morbus Leśniowski – Crohn, lleitis termmalis, lleitis regionalis) pochodzi od nazwisk polskiego lekarza Antoniego Leśniowskiego i Bernarda Crohna, którzy opisali tę jednostkę chorobową. Choroba Leśniowskiego – Crohna jest to przewlekła zapalna choroba ściany przewodu pokarmowego.
    • Choroba trzewna – nietolerancja glutenu, enteropatia glutenowa, sprue trzewna) jest zespołem objawów zaburzeń wchłaniania. Występuje w niej uszkodzenie kosmków jelitowych. Choroba ta jest wywołana nietolerancją glutenu zawartego w zbożach. Choroba trzewna związana jest z nadmierną odpowiedzią immunologiczną na gliadynę
    • Choroba Whipple’a – est bardzo rzadką chorobą jelitową. Choroba Whipple objawia się gorączką, biegunką, bólami brzucha, dolegliwościami stawowymi, powiększeniem węzłów chłonnych, znaczną utratą masy ciała, hiperpigmentacją i zapaleniem surowicówki. Z czasem może wystąpić u dorosłych celiakia (zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego związanych z nietolerancją glutenu zawartego w zbożach).
    • Gastroenteropatia wysiękowa – to schorzenie związane z obfitą utratą białka do przewodu pokarmowego. Synteza białka w wątrobie nie jest w stanie nadążyć za utratą. Powstająca hipoproteinemia prowadzi do obrzęków i przesięków w jamach ciała.
    • Gruźlica jelit – jest chorobą występującą w powiązaniu z gruźlicą płuc. Rozwija się w czasie połykania zakażonej plwociny. Pierwotna gruźlica jelit (Tuberculoats intestinorum) jest bardzo rzadkim schorzeniem, powstającym w następstwie spożycia zakażonego mleka lub produktów z mleka. Występuje w przypadkach nieprawidłowej i niedostatecznej kontroli hodowlanego bydła. Gruźlica jelit, tak jak gruźlica płuc, jest powodowana przez prątki ludzkie
    • Gruźlicze zapalenie otrzewnej – jest wynikiem wtórnego umiejscowienia choroby na drodze hematogennej lub przez przejście z pobliskich narządów. Dotyka osoby w różnym wieku, a jej przebieg jest przewlekły.
    • Hiperbilirubinemie – to choroby, które objawiają się podwyższonym poziomem bilirubiny w surowicy krwi. U chorego pojawiają się objawy żółtaczki, czyli m.in. zażółcenie gałek oka, skóry, błon śluzowych.
    • Inne zaburzenia wchłaniania – Zespół złego (upośledzonego) wchłaniania oznacza, że organizm nie jest w stanie przyswoić substancji odżywczych dostarczonych wraz z pożywieniem. W konsekwencji dochodzi do niedożywienia, a dalej do wyniszczenia organizmu osoby zmagającej się z tym zaburzeniem.
    • Jelito drażliwe- to przewlekła czynnościowa choroba jelita grubego o zróżnicowanym przebiegu w zakresie nasilenia objawów. Często pod pojęciem jelita drażliwego rozumie się także dolegliwości zwane colitis mucosa. W obrębie zmian czynnościowych typowych dla tej choroby wymienić należy wzmożone wydzielanie śluzu, występujące bardzo często stany kurczowe lub pobudzoną perystaltykę, jednak głównie jelito drażliwe ujawnia się poprzez zaburzenia motoryki.
    • Kamica trzustki – rozwija się, gdy w przewodach trzustkowych tworzą się drobne, szare kamienie złożone głównie z węglanu i fosforanu wapnia oraz niektórych aminokwasów. Kamienie te powstają zwykle w głowie trzustki i mogą występować na całej długości narządu. Są drobne i mają kształt okrągły lub cylindryczny. Niekiedy obfite zwapnienia obejmują cały miąższ trzustki.
    • Zaparcia nawykowe – za przyczynę mają czynniki psychogenne (wstyd, skrępowanie, wieczny pośpiech). Zaparcie nawykowe to częsty problem, ale często pochopnie rozpoznawany, bez wykluczenia przyczyn zaparć wtórnych.
   • Choroby alergiczne
    • Alergia na leki – leżą reakcje antygen – przeciwciało związane z zażywanym lekiem. Alergia nie jest najczęstszą przyczyną reakcji polekowych, prowadzi jednak do reakcji, które mogą zagrażać życiu chorego. Są to reakcje dwojakiego rodzaju – gólnoustrojowe albo dotyczą poszczególnych narządów.
    • Astma oskrzelowa – to choroba dróg oddechowych, objawiająca się atakami duszności wydechowej na skutek skurczu mięśniówki oskrzeli i obrzęku śluzówki z wykrztuszeniem gęstej flegmy, czemu towarzyszy często charakterystyczne furczenie i głośne świsty podczas ataków. Podłożem choroby jest nadreaktywność oskrzeli. Patogeneza choroby jest niejednorodna.
    • Choroba posurowicza – to ogólnoustrojowy, alergiczny zespół chorobowy, występujący po pozajelitowym wprowadzeniu obcogatunkowej surowicy (obcogatunkowych immunoglobulin). Choroba posurowicza najczęściej występuje po podaniu końskiej surowicy przeciwtężcowej lub przeciwbłoniczej (surowice lecznicze). Czasami objawy choroby mogą wystąpić po podaniu penicyliny, sulfonamidów i preparatów jodowych.
    • Nieżyt pyłkowy – polega na alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Alergenem najczęściej są pyłki roślin wiatropylnych – drzew, krzewów i traw a także pleśni i grzybów, inne alergeny to np. kurz, sierść zwierząt.
    • Obrzęk naczynioruchowy Quinckego – to nagły obrzęk tkanek – podskórnej lub podśluzówkowej, bez objawów świądu lub zaczerwienienia skóry. Narastający na skutek odczynu imunologicznego we włośniczkach tkanki podskórnej lub podśluzówkowej.
    • Wstrząs anafilaktyczny – jest gwałtownym i najgroźniejszym objawem klinicznym alergii o charakterze ogólnoustrojowym. Zależy od reakcji przeciwciała typu IgE z alergenem, którym jest najczęściej lek lub wstrzyknięte białko.
   • Choroby tkanki łącznej
    • Guzkowe zapalenie tętnic – to choroba średnich i małych tętnic o wieloogniskowych zmianach zapalnych, występująca głównie u dorosłych mężczyzn. Stan z pełnymi objawami cechuje się nadciśnieniem tętniczym, bólami brzucha, zaburzeniem czynności nerek. Szczególną rolę w rozwoju choroby odgrywają mechanizmy obronne organizmu.
    • Toczeń rumieniowaty trzewny – to  przewlekła, wielonarządowa choroba zapalna tkanki łącznej podczas ktorej dochodzi do nadmiernej syntezy autoprzeciwciał, które działają toksycznie lub tworzą kompleksy immunologiczne.
    • Twardzina układowa – cechuje się uogólnionym, postępującym stwardnieniem skóry, tkanki podskórnej, mięśni i narządów wewnętrznych. Skóra staje się sucha, wygładzona, błyszcząca, napięta i nie daje się ująć w fałd. Postać zaawansowana twardziny układowej cechuje się napięciem skóry całego ciała, szponowatym zesztywnieniem palców dłoni, twarz chorego jest maskowata.
    • Zapalenie skórno – mięśniowe – to przewlekła choroba idiopatyczna z zapalnymi miopatiami i zajęciem skóry.Zmiany chorobowe wyrażają się najczęściej osłabieniem mięśni obręczy barkowej, biodrowej i szyi, często występują wykwity skórne, zmiany w przełyku, płucach i sercu.
   • Endokrynologia
    • Akromegalia – jest chorobą wywołaną nadmiernym wydzielaniem somatropiny (hormon wzrostu) przez przedni płat przysadki mózgowej. Zaburzenie to dotyka szczególnie ludzi w średnim wieku, bez względu na płeć i cechuje się nadmiernym rozrostem kości, części miękkich i narządów wewnętrznych.
    • Choroba Hashimoto należy do zapaleń przewlekłych tarczycy o podłożu immunologicznym. Zmiany chorobowe mogą równomiernie obejmować cały narząd lub ograniczają się do części tarczycy.
    • Ginekomastia to jednostronny lub obustronny przerost gruczołów piersiowych (sutków) u mężczyzn, niezależnie od wieku. Powiększenie sutka przeważnie jest symetryczne, rzadziej jednostronnie. Neuropatologiczna ginekomastia występuje również u noworodków i przemija ok. 4. tygodnia od urodzenia.
    • Hiperaldosteronizm to różne stany chorobowe wywołane pozanadnerczowym zwiększonym wydzielaniem aldosteronu, na skutek wzmożonej aktywacji układu hormonalno – enzymatycznego reninowo-angiotensynowego (RAA). Charakteryzuje się wzmożonym wydzielaniem ARO oraz angiotensyny II.
    • Hipoaldosteronizm – polega na obniżonym wydzielaniu aldosteronu w wyniku uszkodzenia zewnętrznej warstwy kory nadnerczy (wynikającego z ostrego procesu zapalnego, przerzutów nowotworowych, skrobiawicy, hemochromatozy, krwotoku do nadnerczy lub bliskiego sąsiedztwa), bądź też z powodu defektów enzymatycznych (np. desmolas, hydrogenaz, dehydrogenaz, syntazy aldosteronowej).
    • Hipogonadyzm pierwotny i wtórny- pierwotny jest to niedoczynność hormonalna występująca w następstwie uszkodzenia gonad męskich lub żeńskich (jąder lub jajników). Przyczyną hipogonadyzmu pierwotnego może być np. uraz mechaniczny.Wtórny zazwyczaj występuje w wyniku uszkodzenia przysadki mózgowej w podwzgórzu bądź innych zmian chorobowych np. guzy, torbiele, urazy, procesy zapalne.
    • Karłowatość przysadkowa to choroba endokrynologiczna u jej podstaw leży zmniejszony poziom lub brak wydzielania hormonu wzrostu – somatropiny oraz niedobór gonadotropin.
    • Moczówka prosta to choroba charakteryzująca się nieprawidłowym zagęszczeniem moczu, spowodowana niedoborem działania hormonu antydiuretycznego wydzielanego przez tylny płat przysadki mózgowej lub niewrażliwością nerek na jego działanie.
    • Nadmiar hormonu antydiuretycznego jest peptydem wytwarzanym w podwzgórzu przysadki mózgowej, celem utrzymania osmolarności osocza. Wazopresyna jest cyklicznym hormonem antydiuretycznym wydzielanym przez tylni płat przysadki.
    • Nadmierne wydzielanie prolaktyny wyzwala głównie następujących zakłócenia: blokuje efekt gonadotropin (więc gonady przestają reagować na zmiany stężenia gonadotropin) i doprowadza do upośledzenia wydzielania luteotropiny.
    • Niedoczynność przysadki o choroba zależna od niedoboru gonadotropin, hormonu wzrostu, kortykotropiny, tyreotropiny, w następstwie uszkodzenia podwzgórza lub przedniego płata przysadki. Przeważnie występuje u kobiet jako powikłanie ciąży.
    • Niedoczynność tarczycy to choroba będąca następstwem niedoboru hormonu tarczycy. W niedoczynności tarczycy stężenie we krwi tyroksyny i trójjodotyroniny jest obniżone. Niedobór hormonalny powoduje zaburzenia metaboliczne m. in. upośledzenie zdolności odbudowy związków wysokoenergetycznych i użytkowania energii w nich zawartej oraz obniżenie zużycia tlenu.
    • Ostra niewydolność kory nadnerczy to zaburzenie powstałe w wyniku szybko postępującego, uszkodzenia kory nadnerczy lub/i zwiększonego zapotrzebowania ustroju na kortykoidy.
    • Podostre zapalenie tarczycy o choroba cechująca się bolesnością i powiększeniem gruczołu tarczowego. Stan ten utrzymuje się od kilku tygodni do kilku miesięcy.Zapalenie jest wywoływane najprawdopodobniej przez wirusy. Podostra postać zapalenia tarczycy cechuje skłonność do nawrotów.
    • Trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc  to stan chorobowy, który polega na nienormalnie podwyższonym stężeniu parathormonu w surowicy, któremu nie odpowiadają znaczniejsze odchylenia w poziomie wapnia; znajduje się on niemal na granicy dolnej normy.
    • Wole guzkowe jest to przerost tarczycy przez naruszenie początkowo jednolitej struktury tarczycy w obrębie zrazików i tkanki międzyzrazikowej. Prowadzi to do powstania jednego lub mnogich guzków w obrębie tarczycy. Niektóre guzki hormonalnie czynne ulegają okoleniu torebką łącznotkankową i powstaje gruczolak
    • Wole miąższowe proste to powiększenie tarczycy, które przebiega zwykle bez objawów niedoczynności lub nadczynności tarczycy. Wole miąższowe utworzone jest jednolicie z miąższu tarczycy – małych pęcherzyków ubogich w koloid. Przez tę zmianę dochodzi do ucisku tchawicy i narządów sąsiednich (przełyk, nerwy krtaniowe, duże naczynia) powodując w ten sposób duszność, sinicę twarzy oraz trudności w połykaniu oraz świst wdechowy.
    • Wole Riedela jest bardzo rzadką postacią przewlekłego zapalenia tarczycy. W wolu Riedel, gruczoł tarczowy jest powiększony oraz posiada silnie zwłókniony miąższ, o spoistości porównywalnej z drewnem, stąd inna nazwa schorzenia – wole drewniane.
    • Zespół Klinefeltera – to grupa chorób rozwijających się u mężczyzn. Charakteryzuje się ginekomastią, eunuchoidalną budową ciała oraz obecnością małych jąder bez spermatogenezy.
    • Zespół Turnera – to zaburzenie chromosomalne. Jego przyczyną są różne aberracje chromosomalne. Najczęstszym typem aberracji jest monosomia. Polega na całkowitym lub częściowym braku jednego chromosomu X.

 

źródło

REJESTRACJA tel. 61 862 20 25

W CHWILI OBECNEJ ZAWIESZONE

Druki do pobrania ->