Regulamin Programu  „Karty Stałego Klienta”

 1. Organizatorem programu „Karty Stałego Klienta” jest NZOZ Klinika Promienista z siedzibą w Poznaniu ul. Promienista 98.
 2. Program „Karty Stałego Klienta” jest skierowany do pacjentów NZOZ Klinika Promienista w zakresie usług medycznych w prywatnym ambulatorium.
 3. Celem programu karty stałego klienta jest nagradzanie pacjentów korzystających z usług medycznych w prywatnym Ambulatorium NZOZ Klinika Promienista.
 4. Program nie dotyczy pacjentów korzystających z usług w ramach kart prywatnych ubezpieczycieli (np. Signal, Allianz, Medicover)

 

Definicje

 1. Karta Stałego Klienta – karta, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie
 2. Uczestnik Programu – osoba korzystająca z usług NZOZ Klinika Promienista Ambulatorium, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Postanowienia Ogólne

 1. W ramach Programu Uczestnik gromadzi pieczątki za wizyty/usługi medyczne w NZOZ Klinika Promienista Ambulatorium,  a po uzyskaniu kolejnych etapów uzyskuje premię w formie rabatu przy kolejnej wizycie/usłudze medycznej.
 2. Karta Stałego Klienta wydawana jest „na okaziciela”
 3. Punkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

Uczestnictwo

 1. Do Programu przystąpić może każda osoba korzystająca z usług NZOZ Klinika Promienista, z zastrzeżeniem pkt. 4 Regulaminu.
 2. Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej: www..klinika-promienista.com.pl

 

Karta

 1. Każdy Uczestnik  przystępujący do Programu otrzymuje Kartę Programu.
 2. Karta Programu ważna jest w Ambulatorium prywatnym NZOZ Klinika Promienista ul. Promienista 98 w Poznaniu.
 3. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie pieczątek potwierdzających korzystanie z usług Ambulatorium wg zasad opisanych poniżej.

 

System przyznawania punktów/pieczątek na koncie Uczestnika

 1. NZOZ Klinika Promienista zobowiązuje się przyznawać pacjentowi pieczątki każdorazowo przy skorzystaniu z usług w Ambulatorium.
 2. Każda pieczątka odpowiada jednej wizycie / usłudze, z zastrzeżeniem, że koszt takiej wizyty / usługi nie może być niższy niż 50 zł.
 3. Po ukończeniu każdego etapu przyznawania pieczątek pacjent ma prawo do skorzystania z wizyty / usługi z przyznanym rabatem.
 • Po uzyskaniu 4 pieczątek 5 wizyta / usługa obejmuje rabat w wysokości 40 zł.
 • o uzyskaniu 9 pieczątek 10 wizyta / usługa obejmuje rabat w wysokości 80 zł.
 • Po uzyskaniu 14 pieczątek 15 wizyta / usługa obejmuje rabat w wysokości 120 zł.

       4. Pieczątki są nabijane na Kartę wyłącznie podczas wizyt / usług medycznych przez  pracownika Rejestracji.

 

Zakończenie lub zawieszenie Programu

 1. NZOZ Klinika Promienista zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu NZOZ Klinika Promienista umieści  informacje o tym fakcie w Rejestracji NZOZ Klinika Promienista oraz na stronie internetowej www.klinika-promienista.com.pl