Pacjent lub jego przedstawiciel lub osoba upoważniona przez pacjenta do uzyskania dokumentacji medycznej składa wniosek o uzyskanie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentów.
Dokumentacja udostępniana jest przez Głównego Statystyka Medycznego za zgodą Ordynatora lub Dyrektora Kliniki Promienista.

Wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji jest przygotowana w ciągu 14  dni od momentu złożenia wniosku,

Cennik za wyciągi, odpisy lub kopie ustalony jest w oparciu o art. 28 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Kliknij aby pobrać wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Kto
Jak
Cena
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, osoba upoważniona przez pacjenta w razie jego śmierci, osoba upoważniona przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji
 • na podstawie wniosku
 • za pośrednictwem lekarza prowadzącego
 • na wniosek organu państwowego posiadającego upoważnienie do wglądu w dokumentację medyczną

 

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej:  6,63 zł
 • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej: 0,66 zł
 • za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych:
  6,63 zł

 

 

Instytucje

 • zakłady opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne tych zakładów, pracowników, osoby wykonujące zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
 • właściwe do spraw zdrowia organy państwowe oraz organy samorządu lekarskiego pracowników w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli pracowników nadzoru
 • Minister Zdrowia, pracownicy opieki społecznej, sądy i prokuratorzy oraz sądy pracownicze, rzecznicy odpowiedzialności zawodowej pracowników w związku z prowadzonym postępowaniem
 • Uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek
 • Organy rentowe, zakłady ubezpieczeniowe oraz zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
 • Rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów
 • Szkoły wyższe lub jednostki badawczo rozwojowe do wykorzystania do celów naukowych, bez ujawniania nazwiska pacjentów i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy
W przypadku wydania oryginału dokumentacji na zewnątrz Zakładu udostępnienie następuje za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu, zachowaniu poufności i ochrony danych osobowych, w zakładzie pozostaje kserokopia wydanej dokumentacji, której koszty pokrywa występujący o wydanie dokumentacji