Mezoterapia igłowa

Mezoter­apia igłowa to śród­skórne lub pod­skórne podawanie niewielkich dawek środka far­mako­log­icznego (wit­a­min, wyciągów roślin­nych, kwasu hialuronowego) na określonej powierzchni skóry, objętej danym prob­le­mem estetycznym.

Twórcą tej metody leczenia jest francuski lekarz Michel Pistor.

Jest to niechirur­giczny sposób popraw­ienia wyglądu zmienionej skóry. Śród­skórne iniekcje sub­stancji czyn­nych poprawiają metab­o­lizm komórek, sty­mu­lują fibrob­lasty do pro­dukcji kola­genu i elastyny. Poza tym dzięki mezoter­apii igłowej następuje wyraźna poprawa mikrokrąże­nia, odpowied­nie odży­wie­nie i naw­ilże­nie skóry.

Mezoter­apię igłową stosuje się w celu:

 • odmładzanie skóry (spły­canie zmarszczek twarzy i szyi, naw­ilże­nie, odży­wie­nie skóry)
 • lecze­nia cellulitu
 • lecze­nia rozstępów
 • pro­fi­lak­tyki wypada­nia włosów

Częs­totli­wość zabiegów:

Mezoter­apia igłowa przynosi efekt tylko wtedy , kiedy wykony­wana jest w serii zabiegów. Początkowo należy pod­dać się jed­nemu zabiegowi co 7 – 14 dni przez około 2 miesiące. Następ­nie należy wykony­wać 1 zabieg raz na miesiąc dla podtrzy­ma­nia osiąg­nię­tych rezul­tatów.

Przy­go­towanie do zabiegu:

 • na tydzień przed zabiegiem zale­camy wcierać w miejsca, które będą pod­dawane iniekcji preparat z Wit. K (tzw. Auri­d­erm XO, uszczel­nia on śród­błonki naczyń krwionośnych, zapo­b­iega krwaw­ieniom wewnętrznym oraz dzi­ała prze­ci­wza­pal­nie i przeciwbólowo).
 • na 2 tygod­nie przed zabiegiem odstawić przyj­mowanie kwasu acety­los­al­i­cy­lowego (np. Aspiryny, Polopiryny, Acardu itd…)

mezoterapia igłowa

Prze­bieg zabiegu:

Lekarz przed przys­tąpi­e­niem do pro­ce­dury zbiera wywiad, aby wykluczyć ewen­tu­al­ne prze­ci­wwskazania do zabiegu. Następ­nie w zależności od potrzeb pac­jenta dobiera sub­stancje akty­wne, które zostaną podane (na ogół jest to 1 do 3 skład­ników, na rynku są dostępne gotowe koktajle lecznicze o różnym przeznaczeniu).

Zas­trzyki wykony­wane są strzykawka o cie­ni­utkiej igle. Są one niemal bezbolesne. Jeśli pac­jent ma niski próg wrażliwości na ból sto­su­jemy znieczu­le­nie w postaci kremu Emla.

Może się zdarzyć , że w czasie zabiegu trafimy w naczynie krwionośne, wów­czas może pow­stać mały sini­aczek, który wchłania się następnego dnia.

Po wykonanym zabiegu sto­suje się delikatny masaż, dzięki któremu wstrzyki­wane w skórę skład­niki są równomiernie rozprowad­zone. Dzi­ałają one często nawet miesiąc po zakończe­niu zabiegów.

Wskazania do zabiegu

 • – regeneracja i odmładzanie skóry,
 • – cienie i worki pod oczami,
 • – rozstępy,
 • – wypadanie włosów,
 • – cellulit,
 • – przebarwienia.

Działania niekorzystne mogące wys­tąpić pod­czas zabiegu:

 • dyskomfort pod­czas wstrzyknięć (można go zmniejszyć poprzez  zas­tosowanie środka znieczu­la­jącego np. kremu Emla)
 • rumień, delikatny obrzęk (wys­tępuje bezpośred­nio po zabiegu, jest to reakcja skóry na nakłuwanie)
 • sini­aczki, krwiaczki (ryzyko zmian wzrasta w przy­padku stosowa­nia bezpośred­nio przed zabiegiem leków wpły­wa­ją­cych na pro­ces krzep­nię­cia krwi np. aspiryny).

Prze­ci­wwskaza­nia do zabiegu mezoter­apii igłowej:

 • ciąża, okres karmienia piersią
 • ostre bak­teryjne, miejs­cowe choroby skóry
 • miejs­cowe stany zapalne, gorączkowe, rumieniowe
 • cukrzyca
 • choroba nowot­worowa
 • alergie na stosowany preparat
 • przyj­mowanie leków np. aspiryna

Odmianą mezoterapii igłowej jest dermapen

REJESTRACJA tel. 61 862 20 25