1. NZOZ Klinika Promienista świadczy usługi ambulatoryjne i hospitalizacyjne.
 2. Wizyty ambulatoryjne w prywatnych gabinetach NZOZ Klinika Promienista świadczone są ODPŁATNIE.
 3. Harmonogram przyjęć lekarzy specjalistów jest dostępny w Rejestracji i na stronie internetowej www.klinika-promienista.com.pl
 4. Na terenie Kliniki (wewnątrz i na zewnątrz) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu
 5. Za zniszczone mienie KLINIKI odwiedzający i pacjent ponoszą całkowitą odpowiedzialność finansową.
 6. Wszelkie uwagi i skargi pacjenci i osoby odwiedzające mogą zgłaszać we wtorki i czwartki od 18-20.00 u Dyrektora lub w formie pisemnej w Administracji KLINIKI.
 7. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela bezpośrednio osobom upoważnionym przez pacjenta wyłącznie lekarz prowadzący lub Ordynator Oddziału.

 

DLA PACJENTA:

 1. Pacjent obowiązany jest do:
 • dostarczenia dokumentu tożsamości, skierowania do szpitala, ew. dodatkowych wyników badań diagnostycznych oraz dokumentów dotychczasowego przebiegu choroby.
 • stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego,
 • nie opuszczania w trakcie hospitalizacji budynku Kliniki bez wyraźnej zgody lekarza prowadzącego leczenie lub lekarza dyżurnego,
 • przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu oraz palenia na terenie (wewnątrz i na zewnątrz) Kliniki,
 • przestrzegania zasad ustanowionych w aktach prawa wewnętrznego stanowionego przez Dyrektora,
 • przestrzegania kultury, czystości osobistej, higieny i porządku w pomieszczeniach Kliniki, w szczególności sal chorych w szpitalu,
 • zachowania respektującego prawa innych pacjentów do wypoczynku,
 • używania odbiorników radiowo-telewizyjnych za zgodą pozostałych pacjentów, których spokój może zostać zakłócony,
 • nie wnoszenia sprzętu elektrycznego (sprzęt radiowo-telewizyjny, czajnik, żelazko itp.), wymagającego podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania (gniazdka elektryczne),
 • stosowania się do zaleceń personelu medycznego, w przypadku używania telefonów komórkowych.
 1. Pacjent ma prawo do:
 • Pacjent ma prawo do opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną wskazaną osobę.
 • Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego i telefonicznego z osobami z zewnątrz.
 • KLINIKA nie ponosi odpowiedzialności za dobra materialne pacjenta. Pacjent ma prawo do pozostawienia rzeczy wartościowych w depozycie.
 • Pacjent ma prawo do udzielenia zgody lub jej odmowy na określone świadczenia po uzyskaniu odpowiedniej informacji.

 

DLA ODWIEDZAJĄCYCH:

 1. Odwiedzanie pacjentów jest zalecane w dni powszednie w godz. 13:00 – 19:00, a w dni wolne od pracy i święta w godz. 10:30 – 20:00.
 2. W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą się odbywać również w innych godzinach niż określone w pkt. 1, za zgodą ordynatora, lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.
 3. Odwiedziny na sali pooperacyjnej mogą się odbywać tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego.
 4. Ordynator, lekarz leczący pacjenta lub lekarz dyżurny, kierując się zarówno dobrem chorego jak również dobrem współpacjentów, może w wyjątkowych sytuacjach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin na danej sali chorych lub ograniczyć ilość osób odwiedzających.
 5. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego Ordynator może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz.
 6. Pacjentów mogą odwiedzać:
 • osoby poniżej 15. roku życia w towarzystwie osoby dorosłej,
 • dzieci poniżej 7. roku życia w towarzystwie osoby dorosłej tylko za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego.
 1. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby:
 • dotknięte chorobą zakaźną oraz infekcjami wirusowymi dróg oddechowych,
 • w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujących się pod wpływem działania środków psychoaktywnych.
 1. Jednego pacjenta mogą w tym samym czasie odwiedzać dwie osoby.
 2. Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana:
 • pozostawić odzież wierzchnią w szatni oraz dokładnie oczyścić obuwie, założyć ochraniacze
 • włożyć odzież ochronną, jeżeli zostanie ona dostarczona przez pracowników Szpitala,
 • podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom pracowników Szpitala,
 • ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych tylko do przypadków niezbędnych.
 1. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się:
 • dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,
 • przynoszenia przedmiotów, których posiadanie jest w Klinice zabronione, jak np. bielizna pościelowa, produkty żywnościowe łatwo psujące się, grzałki i grzejniki elektryczne, kwiaty, itp.,
 • siadania na łóżkach szpitalnych,
 • wieszania na łóżkach odzieży,
 • prowadzenia głośnych rozmów,
 • wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,
 • palenia tytoniu,
 • chodzenia po salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,
 • podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych na salach chorych, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków za zgodą pracowników oddziału.